สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี
Mueang District Agricultural Extension Office

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 นายเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ณ หอ้งประชุมเทศบาลตำบลเกาะขวาง ชั้น 2 นายประยุทธ วาสนาวิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะขวาง
กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีนายเสริม อุ่นชู นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธาน

BACK